Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

1.    OZNÁMENÍ

Oznámením se rozumí písemný či ústní podnět, který obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
Protiprávním jednáním se rozumí pouze jednání, které:
    a) má znaky trestného činu;
    b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč
    c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů; či
    d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 

2.    PRÁVNÍ ÚPRAVA

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.
 

3.    VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI COMIMPEX SPOL. S R.O.

Oznamovatelé jsou oprávněni činit svá oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému spol. COMIMPEX spol. s r.o. k příslušné osobě, kterou je pan Lukáš Dolanský, tel.: + 420 731 622 235, e-mailová adresa ozo@comimpex.cz., a to:
a) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasláním oznámení v uzavřené dopisní obálce na adresu sídla spol. COMIMPEX spol. s r.o. - Haškova        153/17, Lesná, 638 00 Brno, nebo vhozením do interní schránky v místnosti Kuchyňka I na této adrese. Obálka obsahující písemné oznámení musí být označena „Pouze k rukám příslušné osoby – Lukáše Dolanského,“   
b) písemně emailovou zprávou na e-mailovou adresu příslušné osoby ozo@comimpex.cz.
c) ústně telefonicky na tel. číslo + 420 731 622 235, či
d) osobně příslušné osobě po domluvě s ní prostřednictvím výše uvedených kontaktů, a to v sídle spol. COMIMPEX spol. s r.o. na adrese Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno, místnost Zasedačka II, v pracovní dny od 10:00 hod. do 15:00 hod.
 

4.    VYLOUČENÍ PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ OD NĚKTERÝCH OZNAMOVATELŮ DLE UST. § 9 ODST. 2 PÍSM. B) BOD 3. ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ


Spol. COMIMPEX spol. s r.o. v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro spol. COMIMPEX spol. s r.o. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost:
a) dle ust. § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů, tj. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu; 
b) dle ust. § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů, tj. službu dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, či zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů;
c) dle ust. § 2 odst. 3 písm. h) zákona č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů, tj. dobrovolnickou činnost; nebo 
d) dle ust. § 2 odst. 3 písm. i) zákona č. 171/2023 SB., o ochraně oznamovatelů, tj. odbornou praxi či stáž.


5.    VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI

Všichni oznamovatelé bez výjimky jsou oprávnění podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 427/16, Praha 2, Nové Město, 128 10 Praha 28, prostřednictvím jím zřízeného vnějšího oznamovacího systému (pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení je pan Mgr. Marek Netočný, e-mail: mnetocny@msp.justice.cz, tel.: + 420 221 997 840), a to:
a) písemně prostřednictvím zabezpečeného formuláře na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/; 
b) písemně emailovou zprávou na adresu oznamovatel@msp.justice.cz;
c) ústně telefonicky na tel. číslo + 420 221 997 840; či
d) osobně po domluvě prostřednictvím výše uvedených kontaktů.