Chtěli jste na COMIMPEX print ?www.c-print.cz

Projekty SPOLUFINANCOVANÉ EU A TAČRZVÝŠENÍ DIGITÁLNÍ ÚROVNĚ SPOLEČNOSTI COMIMPEX JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.


                                         

                              
Předmětem projektu je nákup služeb odborného poradenství v oblasti digitální transformace s cílem zvýšení digitální úrovně a konkurenceschopnosti podniku.

Konkrétně v oblastech:

•    nákup a prodej,
•    marketing a péče o zákazníky,
•    projektové a procesní řízení,
•    finance (účetnictví a controlling),
•    datová integrace a analýza.

 

VzdělávÁme se
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013928
Částka: 959 998 Kč  (po změnovém řízení 959 985 Kč)
Dotace: 85 %
Doba realizace projektu: 1. srpna 2020 až 30. června 2023
Partneři: Projekt nemá partnera.
Realizátor projektu: COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439 


Popis projektu

COMIMPEX spol. s r.o. zaměstnává téměř 50 pracovníků. Předmětem činnosti jsou informační,
komunikační a zabezpečovací technologie a výzkum a vývoj SW a HW, tedy dynamicky se rozvíjející obory, které kladou vysoké nároky na zaměsntnance a jejich neustálé další odborné vzdělávání.
Realizace projektu podpoří konkurenceschopnost podniku a umožní zaměstnancům jejich další profesní rozvoj. 

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na tyto oblasti:
•    Obecné IT
•    Specializované IT
•    Měkké a manažerské dovednosti
•    Jazykové vzdělávání – AJ
•    Technické a jiné odborné vzdělávání
•    Účetní, ekonomické a právní kurzy
 
Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců a zajištění souladu kvalifikace s neustále se zvyšující odbornými a technickými požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Změnové řízení v 1. roce realizace projektu: spočívá v reakci na měnící se požadavky na trhu IT a KZT především snížením počtu hodin na jazykové vzdělávání v době lockdownu a navýšením počtu hodin do specializovaných kurzů IT.


Digitalizace a zvýšení bezpečnosti podniku COMIMPEX spol. s r.o.


Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027515
Program: OPPIK ICT a sdílení služby - V. Výzva Digitální podnik
Termín realizace: 09/2021 - 03/2023
 

Náplň

Předmětem realizovaného projektu je zvýšení digitální úrovně společnosti COMIMPEX spol. s r.o. na základě pořízení a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které přispějí k rozšíření kapacity stávající provozovny, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu.

 

INTEGROVANÝ AKTIVNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO PACIENTY
S EXTERNÍMI KARDIOSTIMULÁTORY


 
logo_TACR_zakl.pngProjekt č. TH03010468 s názvem Integrovaný aktivnı́ monitorovacı́ systém pro pacienty s externı́mi kardiostimulátory byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálnı́ho vývoje EPSILON.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost


 
Realizace: 01/2018 -  12/2021
Partneři projektu: MEDIATRADE s.r.o., Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky MU, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky
Výsledkem projektu je aktivní monitorovací systém pro stanovený počet externích kardiostimulátorů konfigurovatelný pro integraci do IS.
Identifikační kód: RIV/00216224:14610/21:00120040

 

SYSTÉM INTELIGENTNÍ DETEKCE ROZTAŽNOSTI SPOJE A PREVENCE HAVÁRIE DOPRAVNÍHO PÁSU


 
logo_TACR_zakl-1.pngProjekt č. TH04010500 s názvem Systém inteligentní detekce roztažnosti spoje a prevence havárie dopravního pásu byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálnı́ho vývoje EPSILON.
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost


 
Realizace: 01/2019 -  12/2022
Partner projektu: DvB-AF s.r.o.
Výsledkem projektu nazvaném Belts Security Systém je prototyp zařízení, které dokáže vyhodnocovat změny v konzistenci spoje dopravníkového pásu a na základě míry rizika dokáže varovat obsluhu, která rozhodne o zastavení pásu.
Identifikační kód: RIV/46972439:_____/22:N0000002 - Bezpečnostní systém pásů (2022)